Untitled Page LUẬT LAO ĐỘNG

1. NỘI DUNG LUẬT LAO ĐỘNG 2005
Chương  I : Những quy định chung
Chương  II : Việc làm
Chương  III : Học nghề
Chương  IV : Hợp đồng lao động
Chương  V : Thoả ước lao động tập thể
Chương  VI : Tiền lương
Chương  VII : Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Chương  VIII : Kỹ luât lao động, trách nhiệm vật chất
Chương  IX : An toàn lao động, vệ sinh lao động
Chương   X : Những quy định riêng đối với lao động nữ
Chương  XI  : Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
Chương  XII : Bảo hiểm xã hội
Chương   XIII : Công đoàn
Chương   XIV : Giải quyết tranh chấp lao động
Chương   XV : Quản lý nhà nước về lao động
Chương   XVI : Thanh tra nhà nước về lao động, Xử phạt vi phạm pháp luật lao động
Chương  XVII : Điều khoản thi hành

2. NGHỊ ĐỊNH

- Nghị định 195/1994/ NĐ-CP : Thời gian làm việc, thời gian nghĩ ngơi [ ngày 31 -12- 1994]

- Nghị định 196/1994/ NĐ-CP : Thỏa ước lao động lập thể [ ngày 31 -12- 1994]

- Nghị định 41/1995/ NĐ-CP : Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất [ ngày 06 -07- 1995]
- Nghị định 93/2002/ NĐ-CP : Thỏa ước lao động tập thể  [ ngày 31 -12- 1994]

- Nghị định 109/2002/ NĐ-CP : Thời gian làm việc, thời gian nghĩ ngơi [ ngày 31 -12- 1994]

- Nghị định 44/2003/ NĐ-CP : Họp đồng lao động [ ngày 09 -05- 2003]

- Nghị định 133/2007/ NĐ-CP : Giải quyết tranh chấp lao động [ ngày 08 -08- 2007]

3. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN

- Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ

- Thông tư 03/2007/TT- BLĐTBXH ngày 30/01/2007 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BHXH BẮT BUỘC