Tổng cty Cảng hàng không miền Nam
Cảng hàng không Int'l Tân Sơn Nhất
Cảng hàng không địa phương
   Luật Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Untitled Page

TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU KHOẢN NGHỊ ĐỊNH 127/2008

CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây

Điều 4. Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp

Điều 5. Thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội

Chương II

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CƠ QUAN LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Điều 7. Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 8. Trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 9. Quyền của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 11. Quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

12. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Điều 20 Luật Bảo hiểm xã hội

 

Chương III

CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Điều 15. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 16. Trợ cấp thất nghiệp theo Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 17. Hỗ trợ học nghề theo Điều 83 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 18. Hỗ trợ tìm việc làm theo Điều 84 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 19. Bảo hiểm y tế theo Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 20. Thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 21. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 22. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 23. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 24. Tính lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội

 

Chương IV

QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Điều 25. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 26. Phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 27. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 105 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 28. Sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 29. Chi phí quản lý theo Điều 104 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 30. Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Điều 31. Hoạt động đầu tư từ quỹ quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 32. Kế hoạch tài chính

Chương V

THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Điều 34. Việc đăng ký và thông báo về tìm việc làm với cơ quan lao động theo khoản 4 và khoản 5 Điều 8 của Nghị định này

Điều 35. Hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 36. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 37. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 125 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định gồm

Điều 38. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 

Chương VI

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Điều 39. Người khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 130 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm

Điều 40. Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 2 Điều 131 Luật Bảo hiểm xã hội

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 41. Quy định chuyển tiếp theo khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội

Điều 42. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

Điều 43. Hiệu lực thi hành

Điều 44. Trách nhiệm thi hành

  Gửi email In thông tin
   Các thông tin khác
NGHỊ ĐỊNH 127/2008/NĐ-CP 12/12/ 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (26-06-2009)
TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 152/2006 CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006(26-06-2009)
NGHỊ ĐỊNH 152/2006 CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC(26-06-2009)
Tóm lượt LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2006(26-06-2009)
Luật BHXH : Chương 10 KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM(26-06-2009)
Luật BHXH : Chương 9 KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỆM XÃ HỘI(26-06-2009)
Luật BHXH : Chương 8 THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI(26-06-2009)
Luật BHXH : Chương 7 TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI(26-06-2009)
Luật BHXH : Chương 6 QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI(26-06-2009)
Luật BHXH : Chương 5  BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP(26-06-2009)
>> Xem thêm 
LỊCH CẤT CÁNH HẠ CÁNH
SÂN BAY TRONG NƯỚC
Thời tiết lúc
SÂN BAY NƯỚC NGOÀI
Thời tiết lúc
Số lượt truy cập
9325407
Trang chủ | Tin tức | Cấu trúc website | Liên hệ